De toegevoegde waarde van uw lidmaatschap

Hierbij presenteren wij u het VEMW Jaaroverzicht 2023.  Wij hebben op basis van de dossiers die in 2023 actueel waren de ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet én de rol van VEMW duidelijk gemaakt. 

VEMW behartigt uw belangen in Nederland en Europa op het terrein van elektriciteit, gassen, waterstof en water. Ook staan we voor uw positie in het klimaatbeleid en de mogelijkheden voor verduurzaming van uw organisatie. Als lid van onze vereniging kunt u gebruikmaken van onze expertise en informatie in de Kennisbank op onze website en kunt u de (online) bijeenkomsten bijwonen. Ook kunt u gratis deelnemen aan de jaarlijkse Benchmark Inkoop Energie. 

Inleiding

Als lid van VEMW kunt u gebruikmaken van talrijke toegangsmogelijkheden tot relevante informatie en hulp met betrekking tot vraagstukken.
Door onze rol als belangenbehartiger en door onze contacten bij marktpartijen en afnemers beschikt VEMW over veel kennis en informatie. Die ontsluiten wij voor onze leden. VEMW informeert u via het online kwartaalmagazine Inzicht, de Energie & Water Update (drie- tot viermaal per jaar), de nieuwsbrieven en via een breed scala aan bijeenkomsten, waaronder webinars en (virtuele) inspiratietours.
Als lid heeft u altijd toegang tot de website van VEMW, inclusief het ledengedeelte met informatie over beleid, regelgeving, tarieven en marktontwikkelingen. Wij tonen iedere dag de spotnoteringen op onze homepage. Als VEMW-lid kunt u bijeenkomsten, webinars en seminars van VEMW en conferenties van derden (met korting) bijwonen. Jaarlijks organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie waar u gratis aan kunt deelnemen. U kunt met al uw energie- en watergerelateerde vragen bij ons terecht. Mochten wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, dan helpen wij u op weg door andere externe deskundigen uit ons kennisnetwerk aan te bevelen.   

Netwerken

VEMW beschikt over een uitgebreid netwerk en via onze bijeenkomsten en webinars krijgt u toegang tot specialisten uit verschillende vakgebieden. 
VEMW beschikt over een groot intern en extern netwerk, waar waarvan wij én ook onze leden gebruik van (kunnen) maken. Wij organiseren bijeenkomsten waar u doorgaans gratis aan kunt deelnemen en waardevolle kennis kunt opdoen.  Fysieke bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid om informeel kennis te maken met collega’s van andere lidbedrijven. Door deel te nemen aan deze bijeenkomsten of webinars krijgt u toegang tot diverse specialisten uit verschillende vakgebieden. Uit ervaring weten wij dat leden hun deelname aan bijeenkomsten van VEMW als zeer nuttig en waardevol beschouwen.

Groepen VEMW

Via verschillende groepen zorgen wij ervoor dat wij tot weloverwogen en breed gedragen standpunten komen. Daarnaast formeren wij groepen waarin leden kennis kunnen uitwisselen. 
In 2023 hebben wij beleid omtrent Compliance geïntroduceerd. Leden die elkaar ontmoeten, al of niet om te overleggen, conformeren zich aan dit Compliance- en anticorruptiebeleid

Taakgroepen, beleidsgroep en werkgroepen

In onze beleidsgroep en taakgroepen ontwikkelen wij in nauwe samenspraak met leden van VEMW het beleid en formuleren we onze standpunten. Deze groepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van leden van VEMW. Wij bewaken de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteren de bijeenkomsten en vergaderingen en leveren de secretaris. De leden leveren de praktische kennis en ervaring die nodig zijn voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij inhoudelijke ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen en de media. Wij kennen één beleidsgroep, vijf taakgroepen en drie werkgroepen. De werkgroepen werken specifieke onderwerpen uit en voorzien een taakgroep van informatie.

SectorTeams

De SectorTeams van VEMW geven leden gelegenheid om met collega’s uit dezelfde sector en/of met gelijkluidende vraagstukken informatie te vergaren, kennis uit te wisselen, dieper in te gaan op specifieke onderwerpen en gezamenlijke activiteiten uit te voeren. VEMW kende tot 2023 drie SectorTeams: Ziekenhuizen, TenneT en Multisites. 
In 2023 is hier een vierde SectorTeam bijgekomen: het SectorTeam CCS. In het SectorTeam CCS komen partijen bijeen die gebruik willen maken van CCS om hun CO2-uitstoot te verminderen om informatie en kennis te delen, met als focus het tot stand komen van de nog vorm te geven CCS-markt.

VEMW Benchmark Inkoop Energie

De Benchmark Inkoop Energie biedt waardevolle informatie om uw inkoop van elektriciteit en gas tegen het licht te houden en waar mogelijk te optimaliseren. 
Jaarlijks hebben alle leden de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie van VEMW. Deze unieke benchmark vergelijkt de leveringsprijzen, de inkoop- en prijsstrategie en de verduurzaming van de inkoop over het voorafgaande jaar (2022). Voor meer dan honderd bedrijven zijn de inkoopprestaties vergeleken. Door jaarlijks deel te nemen, is monitoring van de prestaties over de tijd mogelijk. 

VEMW Wind Consortium

Met het VEMW Wind Consortium onderzochten we met onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de tender van windpark IJmuiden Ver. 
Via een Power Purchase Agreement (PPA) zou dan een langlopende verplichting worden overeengekomen om elektriciteit af te nemen tegen een vooraf afgesproken prijsstructuur. Het VEMW PPA Consortium heeft moeten besluiten niet deel te nemen aan de tender voor de ontwikkeling van windpark IJmuiden Ver, dat vanaf 2030 operationeel moet zijn. Door de toegenomen ontwikkel- en materiaalkosten verwacht het consortium een hoge afnameprijs van de windenergie. In de huidige marktomstandigheden en de lange periode tot aan 2030 werd dit als te riskant beoordeeld. Ook is het maar de vraag of de hoge energiekosten volledig kunnen worden doorberekend aan klanten.

Het is heel jammer dat het niet is gelukt vraag en aanbod naar groene stroom bij elkaar te brengen. We hebben hier een jaar hard aan gewerkt, maar helaas zijn de kostenontwikkelingen en de tendercriteria zodanig dat het nu niet lukt langjarig groene stroom tegen een competitieve prijs te contracteren. Maar we gaan zeker door met het zoeken naar oplossingen om de industrie te kunnen verduurzamen.

Gertjan Lankhorst

Website

Op onze in 2022 vernieuwde website hebben wij een ‘Kennisbank’ gerealiseerd, waar wij wekelijks kennisdocumenten op velerlei gebied aan toevoegen. 
Vrijwel dagelijks publiceren wij energie- en watergerelateerde nieuwsberichten, die u in onze weekmail ook terugvindt. Met de ‘Kennisbank’ geven wij vorm aan onze ambitie om ‘het kenniscentrum voor de zakelijke gebruikers van energie en water’ te zijn. In de Kennisbank zijn steeds meer belangrijke documenten beschikbaar over energie- en watergebruik. Door de zeer unieke en uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden hebt u als lid van VEMW toegang tot een schat aan informatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht, tarieven en markten. In de  ‘Mijn VEMW-omgeving’ kunt u aangeven welke onderwerpen uw bijzondere interesse hebben. De voor u relevante berichten uit de Kennisbank en nieuwtjes worden dan als eerste getoond.  Ook vindt u in deze omgeving de jaarverslagen over voorgaande jaren terug. Taakgroepleden vinden ook de vergaderstukken in hun eigen omgeving. 

VEMW Inzicht, Energie & Water Update, nieuwsbrieven

Met verschillende digitale uitingen informeren wij u over actuele ontwikkelingen. 
VEMW brengt viermaal per jaar het online magazine Inzicht uit. Inzicht wordt digitaal verspreid onder zo’n 1.700 leden en relaties van VEMW. Tussen de uitgaven van Inzicht door stelt VEMW de Energie & Water Update beschikbaar. Deze elektronische kwartaaluitgave, uitsluitend voor leden, geeft een overzicht van nieuwe en lopende ontwikkelingen op het gebied van Europese en nationale beleidsontwikkelingen, wet- en regelgeving. Daarnaast ontvangt u wekelijks per e-mail onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van recente ontwikkelingen op energie- en watergebied, duurzaamheid en informatie over activiteiten van VEMW. 

Individuele ondersteuning en helpdesk

Als lid van VEMW kunt u via e-mail, telefonisch of tijdens een bezoek individueel advies of ondersteuning krijgen. Leden kunnen  met al hun energie- en watergerelateerde vragen bij de helpdesk van VEMW terecht.
Wij adviseren leden bij vraagstukken over energie, duurzaamheid en water. Sommige vraagstukken nopen tot nader onderzoek, raadplegingen van collega’s of andere deskundigen. Via e-mail, telefonische contacten en bezoeken ontvangt VEMW verzoeken tot ondersteuning. 


Wij ontvangen wekelijks tal van vragen die we per e-mail beantwoorden of waarvoor we fysiek of telefonisch afspreken. In tegenstelling tot individuele ondersteuning, gaat het bij de helpdesk om vragen die we op basis van beschikbare kennis direct kunnen beantwoorden. Beantwoording van dergelijke vragen valt onder het lidmaatschap. 
In 2023 lag het zwaartepunt van de advisering op de toenemende gevolgen van de congestieproblematiek. De top-10 van onderwerpen waarover leden vragen hadden of advies wilden hebben zijn:

 • Prijzen nettarieven
 • Congestie op het elektriciteitsnet
 • Kosten van een nieuwe aansluiting of uitbreiding van een aansluiting
 • Inkoopplannen
 • Analyses van leveringscontracten
 • Duurzaamheidsvragen
 • Elektrificatie van productieprocessen
 • CO2-reductie en het ETS
 • gevolgen beleidsontwikkelingen op het gebied van koelwater voor de bedrijfsvoering
 • de doorwerking van de Kaderrichtlijn Water op de ruimte om proceswater te lozen
 • de aanpassing van de Waterschapswet en wat dat betekent voor de afspraken die bedrijven met het waterschap kunnen maken
 • toekomstige eisen op het gebied van drinkwaterbesparing

Jaaroverzicht 2023